Vanchithra

St Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry

 

Vanchitra Prarthanalayam consists of 38 families with 180 members. Holy Qurbana services are held thrice in a year at the prarthanalayam.

  • President : Rev. Edison Abraham
  • Vice President : Mr. Baby Mammen
  • Secretary : Mr. Bony Koshy Thomas
  • Treasurer : Mr. K.V. Varughese